Parkování v Prachaticích

 

Nařízení

Nařízení č. 2/2019

platba

Platby za parkování

Mapa parkování

Mapa parkovacích míst

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

ZÁKLADNÍ POJMY

Abonent

Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Rezident, vlastník nemovitosti či abonent parkuje v PO v režimu § 23, odstavec 1., písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.

Rezident

Fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

Vlastník nemovitosti

Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

Parkovací oblast

Vymezená oblast pro účely organizování statické dopravy za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle platného Nařízení č. 2/2019.

JAK TO FUNGUJE

Proč se parkovací zóny zavádějí?

Základní funkcí zón parkovacích zón je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel parkování. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Rezident

Fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

Vlastník nemovitosti

Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

Parkovací oblast

Vymezená oblast pro účely organizování statické dopravy za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle platného Nařízení č. 2/2019.