Parkování v Prachaticích

 

Nařízení č. 2/2019

Nařízení

Nařízení č. 2/2019

platba

Platby za parkování

Mapa parkování

Mapa parkovacích míst

V souladu se současně platnou legislativou bylo město Prachatice nuceno zrušit obecně závaznou vyhlášku, která upravovala parkování a dopravu v klidu v centru města, a schválit dle zákona o pozemních komunikacích nové nařízení obce. Nové Nařízení č. 2/2019 schválila Rada města Prachatice na jednání dne 2. října 2019. S účinností od 1. prosince 2019 tak dozná parkování a zásobování v centru města několika změn, které se však budou týkat zejména místních obyvatel – tzv. rezidentů, a právnických nebo fyzických osob, které mají sídlo nebo provozovnu v centru města – tzv. abonentů.

NEJPODSTATNĚJŠÍ ZMĚNY NOVÉHO NAŘÍZENÍ

1. Kde a jak se bude parkovat

Parkování na parkovištích s parkovacím automatem zůstává beze změn. Co se týká parkování rezidentů a abonentů v ulicích centra města, bylo v průběhu října a listopadu osazeno nové dopravního značení, které opravňuje k stání vozidla na určených místech právě pouze pro rezidenty nebo abonenty (modrý, případně zelený pruh na dodatkové tabulce). V ulicích, mimo placené parkoviště, by tak nemělo parkovat žádné vozidlo bez příslušného označení – parkovací karty. Vzhledem ke skutečnosti, že je v současné době centrum města zahrnuto do zóny zákazu zastavení, se nejedná o žádnou novinku.

Novinkou pro rezidenty a abonenty bude, že v souvislosti se zákonem o provozu na pozemních komunikacích nebude moci parkovat v ulici Horní (po ulici Neumannova), Poštovní a Věžní, což bylo doposud spíše tolerováno. Oproti tomu může být výhodou možnost využít s vydanou parkovací kartou jakékoli vyhrazené parkovací místo v rámci vymezené oblasti, nejenom např. ulici, ve které má občan trvalý pobyt. Nově bude vyhrazeno několik parkovacích míst přímo na Velkém a Kostelním náměstí. Vyhrazená parkovací místa pro rezidenty a abonenty jsou označena na obrázku. Nutné je ovšem zdůraznit, že parkovací karta nezaručuje nárok na konkrétní parkovací místo. Na vydání parkovacího oprávnění není právní nárok.

Centrum-parkovací zóny

2. Parkovací oprávnění

Rezidenti, tak jako doposud, budou na vyhrazených parkovištích parkovat svá vozidla na základě parkovacích karet, které vydává Městský úřad Prachatice. Na jednu domácnost (bytovou jednotku) se bude nově vydávat pouze jedna parkovací karta, která bude přenosná. To znamená, že bude použitelná v rámci jedné domácnosti, což obyvatelům umožní v dané oblasti zaparkovat i jiné vozidlo, např. náhradní vozidlo či druhé vozidlo z domácnosti. V takovém případě je ale nutné zaparkovat vozidlo, pro které je parkovací karta primárně používána, mimo centrum.

Možnost získat parkovací kartu budou mít nově také abonenti. Stávající zásobovací karty již vydávány nebudou. Stejně jako rezidenti budou moci právnické nebo fyzické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, či vlastníci nemovitostí využívat vyhrazených parkovacích míst. Každé provozovně bude vydána pouze jedna přenosná parkovací karta.

Pro vydávání parkovacích karet je jednoznačně stanoven postup pro vydání parkovacího oprávnění – Metodika pro vydávání parkovacích oprávnění viz odkaz na webu města – Potřebuji zařídit – Řešení životních situací – Doprava

 

3. Jak získat parkovací kartu

Vydávání parkovacích karet a další administrativní věci zajišťuje odbor komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice.

Všichni žadatelé o vydání parkovací karty musí vyplnit a odevzdat formulář viz odkaz na webu města – Potřebuji zařídit – Řešení životních situací – Doprava nebo mohou žádost podat ústně do protokolu při osobním jednání u příslušného odboru.

Oprávnění se začalo vydávat od 2. prosince 2019. Parkovací karty vydané podle doposud platné obecně závazné vyhlášky zůstávají v platnosti po dobu, která je na nich uvedená. V případě zájmu o novou přenosnou parkovací kartu si může žadatel, kterému platí ještě stávající parkovací karta, požádat o kartu rovněž od 2. prosince. Podmínkou vydání nové karty je vrácení karty staré.

 

4. Kolik bude stát parkovací karta

Rezidenti zaplatí dle schváleného ceníku za roční kartu 1.200 korun, abonenti 5.000 korun. Osvobozeni od poplatků jsou držitelé karty ZTP/P.

5. Zásobování

Z důvodu velké dopravní zátěže v poledních hodinách bude zásobování v centru města povoleno pouze do 10 hodin. Odpolední zásobování může být po nezbytně nutnou dobu obnoveno od 13 hodin. Toto opatření se týká pouze zásobování. Právnické nebo fyzické osoby mající provozovnu v místě mohou, jak je zmíněno výše, využívat vyhrazeného parkovacího stání na místech k tomu vymezených, a to i v čase, ve kterém bude zásobování zakázáno.

 Celé znění nařízení města č. 2/2019, ceník a metodiku pro vydávání parkovacích oprávnění naleznete na webu města v sekci Potřebuji zařídit – Řešení životních situací – Doprava


Bližší informace - kontakt

Případné bližší informace podá Luboš Kvasnička, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, lkvasnicka@mupt.cz, tel.: 388 607 506

Související dokumenty ke stažení